תפלה לרופא | A Physician's Prayer, by Markus Herz (1783)

Source Link: https://opensiddur.org/?p=30613

open_content_license: Creative Commons Zero (CC 0) Universal license a Public Domain dedication

Date: 2020-03-14

Last Updated: 2021-11-07

Categories: Well-being, health, and caregiving

Tags: 18th Century C.E., 56th century A.M., German Jewry, German vernacular prayer, Hebrew translation, prayers of health care workers, professional intention, the Enlightenment

Excerpt: A prayer of a physician from Markus Herz in German with its Hebrew and English translations. . . .


Content:
Source (German) Translation (Hebrew) Translation (English) Translation (Magyar)
Tägliches Gehet eines Arztes bevor er feine Kranke besucht.
תפלה לרופא
A Physician’s Prayer
Az orvos napi fohásza a betegek meglátogatása előtt
Allgütiger! Du hast des Menschen Leib voller Weisheit gebildet. Zehn tausend mahl zehn tausend Werkzeuge hast du in ihm vereint, die unablässig thätig sind, um das schöne Ganze, die Hülle der Unsterblichen zu erhalten und zu ernähren. Immerdar sind sie still beschäftiget, voller Ordnung, Uebereinstimmung und Eintracht. Aber wenn die Gebrechlichkeit des Stoffes, oder die Zügellosigkeit der Leidenschaften diese Ordnung, diese Eintracht unterbricht, so gerathen die Kräfte in einen Widerstreit, und der Leib zerfällt in seinen Urstaub. Du sendest dann dem Menschen die wohlthätigen Boten, die Krankheiten, die ihm die nahende Gefahr verkünden, und ihn treiben, sie in Zeit abzuwenden.
אנא אל טוב ומטיב! אתה יצרת את נפש האדם בחכמה כהות רבות שמת בו׳ כלם כאחד ירוצו ולא ייעפו לשמור את תפקידם למען החזק בבדק בית חומר משכן יהידתו. כל עת פועלי צדק אלה יפעלו בברית יחד, הצנע לכת ומהלכם סדרים. אך בקצור כח הגולם לסבול, בהגביר עליו יצרי לבו, ויפירו ברית ויהפכו סדרי כחותיו, אז לחם בין איש לרעהו, וגוית האנוש תשאף שוב אל עפרה. ואתה כרחום משמי שמיך תשלח ציר נאמן טרם תבא כָלה, תוכיההו בחלי נאמן אשר יבשר לו תהפוכות נפשו, למען ימהר יחיש קהת מזור, אולי יכול לו, גרשו מהסתפה בו.
Almighty El, you have created the human body with infinite wisdom. Ten thousand times ten thousand organs have you combined in it that act unceasingly and harmoniously to preserve the whole in all its beauty the body which is the envelope of the immortal soul. They are ever acting in perfect order, agreement and accord. Yet, when the frailty of matter or the unbridling of passions deranges this order or interrupts this accord, then forces clash and the body crumbles into the primal dust from which it came. You send to man diseases as beneficent messengers to foretell approaching danger and to urge him to avert it.
Mindenható Isten, Te teremtetted végtelen bölcsességeddel az emberi testet. Tízezerszer tízezer szervet egyesítettél benne, melyek megállás nélkül és harmóniában működnek, hogy megőrizzék a halhatatlan lelket körülfogó test egységét a maga szépségében. Mindegyikük tökéletes rendben működik, egybehangzóan és összehangolva. Mégis, amikor a törékeny anyag, vagy a vágyak szabadon engedése elrontja ezt a rendet, vagy megzavarja ezt az összhangot, akkor az erők összecsapnak, és a test szétmorzsálódik azzá az eredeti porrá, melyből jött. Jóindulatú hírnökökként küldesz az embernek betegségeket, hogy előre figyelmeztessenek a közeledő veszélyre, és arra ösztönözzenek, hogy megelőzzük azt.
Deine Erde, deine Ströme, deine Berge hast du mit heilsamen Stoffen geschwängert, die deiner Geschöpfe Leiden zu mildern, und ihren Untergang abzuhelfen, vermögen.
רב חסד! מלאת את אדמתיך הריך ויאוריך מרב טוב הצפון לחכמיך, מזור ורפאות לשרי אנוש, ישפיעו תרופה לנפש רוח, ומכחם ישחרו בעדו להצילו מבאר שחת,
You have blessed your earth, your rivers and your mountains with healing substances; they enable your creatures to alleviate their sufferings and to heal their illnesses.
Földedet, folyóidat és hegyeidet gyógyító anyagokkal áldottad meg, melyek lehetővé teszik teremtményeid számára, hogy könnyítsenek a szenvedéseiken és meggyógyítsák a betegségeiket.
Und dem Menschen hast du Weisheit ertheilet, des Menschen Leib zu lösen, undsein Gewerk in Ordnung und Unordnung zu erkennen; auch jene Stoffe aus ihren Behältnissen hervor zu arbeiten, ihre Tugenden zu erforschen, und einem jedem Uebel gemäss sie zuzubereiten und anzuwenden.
ואת האדם חננת דעה ובינה להביט כעין שכלו אל מסתרי בריאותיך לרדת אל עומק חדרי גוויתם, ילרגל ברוח מבינתו אם תהפוכות בם אם סדרים;
You have endowed man with the wisdom to relieve the suffering of his brother, to recognize his disorders, to extract the healing substances, to discover their powers and to prepare and to apply them to suit every ill.
Bölcsességgel ruháztad fel az embert, hogy könnyíthessen testvérei szenvedésén, megállapíthassa, mi a baja, gyógyító anyagokat találjon, felfedezze azok erejét, elkészítse és alkalmazza őket minden betegnek a saját szükségletei szerint.
Auch mich hat deine ewige Vorsicht erkohren über Leben und Gesundheit deiner Geschöpfe zu wachen. Ich schicke mich nun an zu meinem Berufe. Stehe mir bei Allgütiger in diesem grossen Geschäfte, dass es fromme: denn ohne deinen Beistand fromt ja dem Menschen auch das Kleinste nicht!
גם מלאהו רוח חכמה לתור אחרי בחית כל הנבראים, תוצאי ארץ ושוכני ימים, ולהעלותם ממקור מהצבם למען הקים בם נפש אחיו. גם אותי עבדך ראית ותבחר בי לעמוד על המשמר ולפקוד על חיים ושלום יצוריך. הנני נכון למלאות את פקודיך. נא אל טוב ומטיב! תמכני בימין צדקך ותן עוז וישע בפועל כפי להיות עוזר לדך; כי מבלעדי חסדיך, אל! מה אדם כי יצליח?
In your Eternal Providence your have chosen me to watch over the life and health of your creatures. I am now about to apply myself to the duties of my profession. Support me, Almighty El, in these great labors that they may benefit mankind, for without your help not even the least thing will succeed.
Örök Gondoskodásodban engem választottál, hogy teremtményeid élete és egészsége fölött őrködjem. Most szakmám kötelességeit fogom teljesíteni. Támogass engem, Mindenható Isten, ebben a hatalmas munkában, hogy az az emberiség hasznára váljon, mert a Te segítséged nélkül még a legkisebb dolog sem sikerülhet.
Lass Liebe zur Kunst und deinen Geschöpfen mich ganz beseelen. Gieb es nicht zu, dass Durst nach Gewin, Ruhm oder Ansehen sich in mein Betrieb mische! denn diese sind der Wahrheit und der Menschenliebe feind, und sie könnten mich irre leiten in dem grossen Geschäfte, deinen Geschöpfen Wohl zu thun!
הצרף לבי לאהבת החכמה ואהבת יצירי כפיך וחסר מקרבו חמדת בצע ורעיון יהיר הכוסף אך שם ותפארת, כי שני אלה הם שונאי האמת וערי החסד, פן יקיפו עלי והתעוני ממעגל יושר אשר אנכי הולך בו להטיב עם בריותיך.
Inspire me with love for my art and for your creatures. Do not allow thirst for profit, ambition for renown and admiration, to interfere with my profession, for these are the enemies of truth and of love for mankind and they can lead astray in the great task of attending to the welfare of your creatures.
Olts belém szeretetet a munkám és teremtményeid iránt. Ne engedd, hogy a haszonra való szomjazás, az ismertségre és csodálatraméltóságra való vágyakozás megzavarja a munkámat, mert ezek a igazság és az emberiség szeretetének ellenségei, és rossz útra vezethetnek abban a hatalmas feladatban, hogy teremtményeid jóllétéről gondoskodjam.
Erhalte die Kräfte meines Körpers und meiner Seele aufrecht, dass unverdrossen sie immerdar bereit sein, dem Reichen und dem Armen, dem Guten und dem Bösen, dem Freund und dem Feind. Lass im Leidenden stäts mich nur den Menschen sehen. Er ist ein Mensch! Und du schaffst und erhälst ja auch den Menschen, den Reichen und den Armen, den Guten und den Bösen, den Freund und den Feind!
חזקני אלהים! ותמוך אומץ גוויתי ועוז נפשי להיות נכונים תמיד בלי עצבון ומורת רוח לעזור את כל קוראי כדל כשוע, כצדיק כרשע, כאוהב כשונא. בבקרי את איש נדכא, גל עיני ואביטה כי יציר כפיך הוא, האדם אשר בראת, אתה יצרת ואתה הקימות כשוע כדל, כטוב כרע, כאוהב את דברך כבלתי אוהב.
Preserve the strength of my body and of my soul that they ever be ready to cheerfully help and support rich and poor, good and bad, enemy as well as friend. In the sufferer let me see only the human being.
Őrizd meg testem és lelkem erejét, hogy mindig készen álljak arra, hogy örömmel segítsem és támogassam a gazdagot és a szegényt, a jót és a rosszat, az ellenséget, valamint a barátot is. Add, hogy a szenvedőben csak az emberi lényt lássam.
Erhalte meinen Verstand gesund und schlicht, dass er das Gegenwärtige fasse, und das Abwesende richtig vermuthe. Lass ihn nicht herunter sinken, dass er nicht das Sichtbare versiehet; auch nicht zu sehr hinüber sich versteigen, dass er nicht siehet was nicht zu sehen. Denn fein und unmerklich ist hier die Gränze in der grossen Kunst, deiner Geschöpfe Leben und Gesundheit zu warten.
פַּלֵּס מאזני שכלי ואכלכל במשפט צדק לדעת את אשר נכחי, ולהביט למרחוק את אשר ילד יום. שמור רוח מבינתי ושַוֵה דרכו, לא ירד מטה, אולי יקצור ראות את אשר לפניו; ולא יגביה עוף למעלה פן ינבך בחזיונות וידמה השקף גדולות, ואינם. דק מני ארג גבול החכמה הזאת לעמוד בפסע בין החיים והמות. —
Illumine my mind that it recognize what presents itself and that it may comprehend what is absent or hidden. Let it not fail to see what is visible, but do not permit it to arrogate to itself the power to see what cannot be seen, for delicate and indefinite are the bounds of the great art of caring for the lives and health of your creatures.
Világosítsd meg az elmémet, hogy felismerjem, ami nyilvánvalóan megmutatja magát, és felfogjam, ami hiányzik, vagy rejtve van. Ne hagyd, hogy ne lássa meg azt, ami látható, de ne engedd, hogy megengedje magának, hogy olyat lásson, ami nem látható, mert a teremtményeid élete és egészsége ápolásának határai finomak és határozatlanok.
Lass meinen Geist immerdar sich selbst sein. Am Bette des Leidenden müssen keine fremde Dinge seine Acht ihm rauben. Lass alles was Erfahrung und Nachdenken in ihm niedergezeichnet, ihm gegenwärtig sein, und nichts ihn in seinen stillen Arbeiten stören; denn gross und heilig sind die stillen Arbeiten, deinen Geschöpfen Leben und Gesundheit zu erhalten.
היה עם רוחי, אל! להקימו תמיד על מכונו. בהתיצבי על ערס דוי, בל יבהלני רעיון זר מפקוד בכל לבי על הנאנה. שוה את כל אשר חדתו הנסיון והחקירה על לוח לבי, נגדי תמיד, ואל יבעתני דבר בהתהלכי לאט לאט לעבודתי זאת, כי קודש היא העבודה, לשמור חיים ושלום יצוריך,
Let me never be absent-minded. May no strange thoughts divert my attention at the bedside of the sick, or disturb my mind in its silent labors, for great and sacred are the thoughtful deliberations required to preserve the lives and health of your creatures.
Add, hogy sose legyek szórakozott, furcsa gondolatok ne vonják el a figyelmemet a betegágyak mellett, és ne zavarják meg az elmémet csöndes munkájában, mert nagyok és szentek azok a gondolatokkal teli elhatározások, melyekre szükség van teremtményeid életének és egészségének megőrzéséhez.
Verleihe meinen Kranken Zutrauen zu mir und zu meiner Kunst, und Folgsamkeit zu meinen Rathgebungen. Verbanne von ihrem Lager alle Afterärzte, und das ganze Heer von rathgebenden Verwandtinnen und überweisen Wärterinnen; denn es ist ein grausames Volk, das aus Eitelkeit die besten Werke der Kunst vernichtet, und oft deinen Geschöpfen den Tod aufdringt.
שים נא, אל אמונה! אמון בלב החולים לבטוח בי ובעבודתי, ואזן לשמוע עצתי. הרחק ממטתם, כל רופא אליל, וכל החיל הכבד, אנשים מודעים וגואלים, אשר יתיצבו כיועץ וחכם חרשים להמתיק סוד יחדיו, גם להקת הנשים והסוכנות המתחכמות אשר גם הנה תהדסנה לעלות ולבקר את עבודת הרופא; כי עם נבל העם הזה, ברהב לבם יפירו סגולת הרפואה, ויורידו מבריאותיך אל חדרי מות.
Grant that my patients have confidence in me and my art and follow my directions and my counsel. Remove from their midst all charlatans and the whole host of officious relatives and know-all caretakers,[1] Friedlander’s translation reads “nurses,” which I’ve modified. –ANV  cruel people who arrogantly frustrate the wisest purposes of our art and often lead your creatures to their death.
Add, hogy a gondozottaim bízzanak bennem és tudásomban, és kövessék az előírásaimat és a tanácsomat. Távolítsd el közülük a sarlatánokat, a fontoskodó rokonok seregét, a mindentudó ápolókat és azokat a kegyetlen embereket, akik arrogáns módon kérdőjelezik meg hivatásunk legbölcsebb céljait, és gyakran teremtményeid halálát okozzák.
Wenn weisere Künstler mich bessern und zurecht weisen wollen, lass meinen Geist dankbar und folgsam sein; denn der Umfang der Kunst ist gross, und keiner sieht, was jeder sieht. Aber wenn unweise eingebildete mich tadeln, so lass Kunstliebe ganz ihn stählen, dass er Ruhm und Alter und Ansehen nicht achtend, auf die gefühlte Wahrheit beharre: denn Nachgeben ist hier Tod und Krankheit deiner Geschöpfe!
חזקני אל! ונחה רוחי לשמוע אל קול חכמים ממני, בהורותם אותי דרך טוב אלך בו, כי לאין קץ ירביון נתיבות החכמה הזאת, ורבים ידעון את אשר לא אדע. אך בפצות לץ יהיר את פיו לחרף את מעשי, תן בי אומץ ועוז לעמוד על דעתי; גדולה, עושר, ותפארת האיש הזה בל יקטינוני, אך אהבת החכמה והאמת תהיה שבטי ומשענתי המה ינחוני, כי שמוע הנה מר ממות,
Should those who are wiser than I wish to improve and instruct me, let my soul gratefully follow their guidance; for vast is the extent of our art. Should conceited fools, however, censure me, then let love for my profession steel me against them, so that I remain steadfast without regard for age, for reputation, or for honor, because surrender would bring to your creatures sickness and death.
A nálam bölcsebbek fejlesszenek és irányítsanak engem, és add, hogy a lelkem hálásan kövesse az iránymutatásukat, mert hatalmas hivatásunk kiterjedése. Ha azonban öntelt bolondok javítanának ki, akkor add, hogy a szakmám iránt érzett szeretetem megacélozzon ellenükben, hogy szilárd maradhassak koromtól, elismerésemtől, vagy tiszteletemtől függetlenül, mert a megalázkodás betegséget és halált hozna a teremtményeidnek.
Verleihe meinem Geist Sanftmuth und Duldsamkeit, wenn ältere Mitkünstler, stolz auf Jahrezahl, mich immerdar verdrengen, und höhnen, und höhnend mich bessern wollen, Lass ihr Gutes mir vortheilen, denn sie wissen mancherlei, (und weise, können sie vieles wissen,) was mir noch fremde ist; aber ihr Dünkel lass mich nicht kränken; denn sie sind alt und das Alter ist der Leidenschaften nicht meister — und ich hoffe auch auf Erden alt zu werden vor dir Allgütiger!
קורא שאולה נפש יציריך. האצל עלי רוח ענוה, לשום לב על דברי חכמים גדולים ממני בימים, אם כנים דבריהם, ואם בגאוה ובוז ישאו נגדי קולם, אמצה מפיהם נופת להטיב מעשי, ומוסר בלימתס אשמע מבלי סרה, אהדר פני זקן ואם בוז יבוז לי, כי גם אנכי בך חסיתי להאריך ימים על הארץ לפניך ה׳ אלהי.
Imbue my soul with gentleness and calmness when older colleagues, proud of their age, wish to displace me or to scorn me or disdainfully to teach me. May even this be of advantage to me, for they know many things of which I am ignorant, but let not their arrogance give me pain. For they are old and old age is not master of the passions. I also hope to attain old age upon this earth, before you, YHVH my elo’ah!
Plántálj gyengédséget és nyugalmat a lelkembe, amikor korukra büszke idősebb kollégáim el akarnak távolítani, megbántanak, vagy megvető modorban okítanak. Forduljon még ez is a javamra, mert ők sok olyasmit tudnak, melyről én nem tudok, de ne legyen számomra fájdalmas az arroganciájuk. Mert ők idősek, és az idős kor nem a szenvedélyek mestere. Remélem, hogy én is elérem ezen a földön az idős kort a színed előtt, Mindenható Isten!
Schenke mir in allem Genügsamkeit, nur in der grossen Kunst nicht. Lass nie den Gedanken in mir erwachen, du hast des Wissens genug: Sondern verleihe mir Kräfte, Musse und Trieb, meine Kenntnisse immerdar zu berichtigen und neue mir zu erwerben. Die Kunst ist gross, aber auch des Menschen Verstand ist dem Menschen nicht unfassbar. Er dringt immer weiter. In meinem gestrigen Wissen entdeckt er heute der Irrthümer viel, und mein heutiges findet er wohl morgen voller Fehl!
הישירני להיות שמח בחלקי בכל קנייני אך לא בקנין דעת ההכמה הזאת, ואל יבא בלבי רעיון כסיל לאמור מצאתי די חכמה ודעת; אבל אתה ברחמיך הרבים תן לי עוז וחפץ להתבודד לעתות, למען אצריף לבי לדעת היטב את אשר למדתי, וללמוד את אשר לא ידעתי. ידעתי גם ידעתי את החכמה כי רחבו גבוליה, אבל נס בינת האדם גדולה מהכיל, ולאין תכלית ישלח מטרתו; באשר דמיתי תמול ראות אור, משתי היום באפלה, ובאשר אחזה היום כעצם השמים לטהר, מי יודע, מחר יכסהו ענן וערפל.
Let me be contented in everything except in the great science of my profession. Never allow the thought to arise in me that I have attained to sufficient knowledge, but vouchsafe to me the strength, the leisure and the ambition ever to extend my knowledge. For art is great, but the mind of humanity is ever expanding.
Add, hogy elégedett legyek mindennel, kivéve hivatásom nagyszerű tudományával. Soha ne engedd, hogy arra gondoljak, hogy elegendő tudásra tettem már szert, de biztosíts nekem erőt, szabadságot és vágyat, hogy tágítsam a tudásomat. Mert a hivatás nagy, de az ember elméje mindig tágítható.
Allgütiger! du hast mich erkohren über Leben und Tod deiner Geschöpfe zu wachen. Ich schicke mich nun an zu meinem Berufe. Stehe mir bei in diesem grossen Geschäfte, dass es fromme! denn ohne deinen Beistand fromt dem Menschen ja auch das kleinste nicht!
אל טוב ומטיב! בחרת בי לעמוד על המשמר ולפקוד על חיים ושלום יצוריך, הנני נכון למלאות את פקודך. נא תמכני בימין צדקך ותן עוז וישע בפועל כפי, להיות עוזר לדך, כי מבלעדי חסדיך, אל! ביד אדם לא יצליח מאומה.
Almighty El! You have chosen me in your mercy to watch over the life and death of your creatures. I now apply myself to my profession. Support me in this great task so that it may benefit mankind, for without your help not even the least thing will succeed.
Mindenható Isten! Kegyelmedben engem választottál, hogy teremtményeid életét és halálát vigyázzam. Nekifogok a munkámnak. Támogass ebben a hatalmas feladatban, hogy az emberiség hasznára legyek, mert a Te segítséged nélkül még a legkisebb dolog sem sikerülhet.

This prayer was written by Markus Herz (1747-1803), a German-Jewish physician and lecturer on philosophy. He was a pupil of Immanuel Kant and physician to Moses Mendelssohn. His prayer was first published in 1783 as “Tägliches Gehet eines Arztes bevor er feine Kranke besucht” in Deutches Museum (1, pp. 43-45). A Hebrew translation by the editor of the periodical Ha-Me’asef, Isaac Abraham Euchel (Itziq Eikhel, 1756-1804), followed in 1790 (6, pp. 242-244). For a history of the misattribution of this prayer, see Fred Rosner’s article, “The Physician’s Prayer Attributed to Moses Maimonides” in the Bulletin of the History of Medicine (41:5, Sep/Oct 1968, pp. 440-454.).

After this publication at the Open Siddur Project, Chana Deutsch translated the prayer from its original German into Magyar (Hungarian). The first English translation was published in the London periodical Kol Yaakov in 1841, however, I was not able to locate a copy. The English translation appearing here was made by Dr. Harry Friedenwald as published in “The ethics of the practice of medicine from the Jewish Point of View,” in the Bulletin of the Johns Hopkins Hospital (28, 1917, pp. 260-261). I have replaced archaisms and re-Hebraized divine names where they appeared in his translation. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 

Loading

 

Loading

 

Notes

Notes
1 Friedlander’s translation reads “nurses,” which I’ve modified. –ANV

Contributor: Aharon N. Varady (editing/transcription)

Co-authors:

Featured Image:
Moses and Nehushtan on The Golden Doors (Henry Wilson 1927-31, Cathedral Church of St. John)
Title: Moses and Nehushtan on The Golden Doors (Henry Wilson 1927-31, Cathedral Church of St. John)
Caption: Moses and Nehushtan on The Golden Doors (Henry Wilson 1927-31, Cathedral Church of St. John)